Crisis? What crisis?Crisis? What crisis?


Ja ho apuntava “Supertarm” al 1975, depèn de qui la tingui.

Supertramp_-_Crisis

Les xifres macroeconòmiques milloren i portem bastants mesos on l’atur va baixant, i més encara si ho mirem des de la perspectiva de Catalunya. Però encara tenim molta distància de països germans a Europa que estan entre el 4% i el 5 % i s’esgarrifen! Que passa doncs?

Que tenim “Atur estructural”, és a dir, que l’estructura de treball té problemes per oferir feina a certes capes de la població, més concretament als joves menors de 30 anys i al s aturats de més de 45 anys.

A nivell Espanyol en els joves que no tenen l’ESO, l’atur es dispara a més d’un 60% i dels que la tenen a un 40%. Segons dades oficials del 2008, les persones que no tenien cap titulació tenien una taxa d’atur del 80%, avui per avui estem al 60%. Tot i així l’atur també abasta a gent amb titulació Universitària, que han d’abandonar el país per trobar feina.

I quin futur ens espera? Doncs impulsar la creació d’empreses, facilitar els tràmits per posar en marxa negocis, facilitar la vida als autònims… En aquest punt faré un reflexió. A Catalunya som 600.000 autònoms més o menys i tenim una xifra d’aturats al voltant de les 600.000 persones. Us imagineu si cadascun dels autònoms contractés a un aturat? S’hauria acabat l’atur!!. Evidentment això no és tant fàcil ni directe, un dissenyador no contactarà mai a un electricista, no lliga això.

Al meu entendre tenim dos camins, incentivar l’ajut  a la contractació de persones de més de 45 anys i el seu reciclatge a tots els sectors, i incidir amb molta força en la formació al jovent. La formació és la clau per tenir una societat amb la màxima ocupació possible incloent-hi el reciclatge continu dins l’empresa, com l’exemple alemany.

L’economia torna a millorar, però podria frenar-se si no té la capacitat de cercar nous treballadors més preparats, en cada sector, en el turisme, el tèxtil o l’automoció i no cal dir el tecnològic en el sentit més ampli ( TIC, Bio, educació, alimentari, etc.. )

Un país com Catalunya ha de estar entre les primeres nacions del mon en recerca, competitivitat, activitat econòmica i exportació, però també en el benestar dels seus ciutadans i això no es fa amb només que amb esforç de les institucions públiques, cal també el de les empreses i sindicats, i òbviament també dels propis interessats. En aquest repte hi contribuïm tots, no només el “Pare” Estat.

El testimoni de tenir la millor formació i titulació és per a tothom. Cal conscienciar-se de que qui no estigui ben preparat per l’evolució enològica que cada dia és més rapida, perdrà punts per treballar i estar connectat amb els canvis que viurem.

En breu tindrem la oportunitat de construir un nou país, comencem-lo bé des del principi.

Like “Supertarm” sang in 1975, depends on who has it.

Supertramp_-_Crisis

The macroeconomic figures are improving and we are seeing several months in which unemployment decreases, especially if we look from the perspective of Catalonia. But we still are far from some of our Europe brother countries that are between 4% and 5% and they cringe! So what’s going on?

We have “structural unemployment”. The employment structure has problems to offer jobs to certain segments of the population, in particular young people fewer than 30 and unemployed older than 45 years.

In terms of Spanish young people who have no secondary education, unemployment soars to over 60% and people that have it, 40%. According to official data of 2008, people who had no degree had an unemployment rate of 80%, nowadays we are on 60%. Yet unemployment also covers people with university degrees who have to leave the country to find a job.

And what future awaits us?  We need to promote entrepreneurship, facilitate the proceedings to start businesses, make life easier for autonomous… At this point I will reflect. In Catalonia are roughly 600,000 self-employed and there is around 600,000 unemployed people. Could you imagine if every independent hires an unemployed? Unemployment would finish! Obviously this is not easy and direct as it seems. A designer never hires an electrician, it doesn’t fit.

On my opinion we have two ways to help. Encourage the hiring of people over 45 years and recycling their knowledge in all sectors. And impact strongly on training young people. Training is the key to have a society with the highest possible employment including continuous recycling within the company, such as the German example.

The economy is improving again. But it could decrease again if we have not the ability to find new workers trained on each sector, like tourism, textiles and automotive and needless to say the technology in the broadest sense ( ICT, Bio, education, food, etc ..)

Catalonia, as a country, in research, competitiveness, economic activity and exports should be among the first world nations. Also the welfare of its citizens. All this can’t be achieved only with the job of the public institutions. It needs the effort of companies and unions, and also of course interested parties. Everyone contributes on this challenge, not just “Father” state.

The responsibility to have best training and qualifications it’s for everyone. We must be aware that those who are not well prepared for the society evolution, that  every day is faster, are losing points to work and be connected with the changes.

 

Soon we will have the opportunity to build a new country. Let’s start it right from the beginning.