Internet will not fulfill the law of business hours.Internet no complirà la llei d’horaris comercials.

In recent weeks we have seen how the commerce sector tries to deal with a new attack to Catalonia by the Spanish government. This time by the Royal Decree Law 20/2012, that invades competences on commerce that the Government of Catalonia has and, therefore, has been appealed by the government.

Leaving aside the fact that this is yet another example of political recentralization of Spain and that this would take us a while, this episode sparked some thoughts that I wanted to share.

The meeting point for commerce and information society (the field i can talk widely) is the e-commerce. And that’s the reason of the headline: Internet will not fulfill the law of business hours. While some are considering how to deal with the negative impact that the decree will have on the current commerce model, the youngsters and used to online life, that are both current and future consumers, are demanding and pushing to develop our business online.

For some time now we are living the migration to the network, either a business or a politician, either a website or a twitter profile. The fact is that internet breaks the barriers of space and time. I give you an example: the domain .cat, which was the second domain that grew the most in 2012. The domain .cat goes beyond the space of Catalonia and it behaves I the global internet, not like others want but according to the will of the Catalans who were committed to the network through this domain.

Technologists have slang that we can consider a little “special” and when we talk, we look weird to them, especially in some circles. But it is not because of the “language” we use that we are not understood sometimes. The message means a change in habits. The progress towards the information society is more than having a website or a smart phone. It represents rethinking, as we talked about commerce, our business. We must defend our business model “offline” but we can’t stop here. We need to move our businesses “online”. What are the fears? On the Internet there’s no business hours or holidays. On the Internet, everything is sold on an equal playing field. Internet is true democracy, and therefore anyone with a good product and service, will succeed.

En les darreres setmanes hem pogut veure com el sector del comerç intenta fer front a un nou atac a Catalunya per part del govern espanyol. Aquest cop pel reial decret llei 20/2012, on s’envaeixen les competències que la Generalitat de Catalunya té sobre comerç i que, per tant, ha estat recorregut pel propi govern.

Deixant de banda el fet que aquest és un exemple més de les polítiques recentralitzadores de l’estat espanyol i que en tindríem per parlar-ne una bona estona, aquest episodi m’ha suscitat algunes reflexions que volia compartir.

El punt de trobada entre el comerç i la societat de la informació (l’àmbit que conec abastament), és el comerç electrònic o e-commerce. I per això aquest titular: Internet no complirà la llei d’horaris comercials. És a dir, mentre uns es plantegen com fer front l’impacte negatiu que tindrà el decret llei en el model comercial actual, els més joves i habituats a la vida a la xarxa, que alhora son els consumidors actuals i futurs, ens demanen i empenyen a evolucionar el nostre comerç cap a la xarxa.

Ja fa temps que vivim la migració cap a la xarxa, ja sigui un comerç, com un polític, ja sigui amb una web o amb una identitat a twitter. El fet és que internet, trenca les barreres de l’espai i el temps. Un exemple, el domini punt cat, que va ser el segon domini que més va créixer el 2012. El domini punt cat traspassa l’espai de Catalunya i es comporta en la globalitat que representa internet, no segons els límits que ens vulguin imposar des de fora, sinó segons la voluntat dels catalans i catalanes que aposten estar a la xarxa amb aquest domini.

Els tecnòlegs tenim un llenguatge una mica “especial” i quan parlem, ens miren de forma estranya, especialment en alguns àmbits. Però no és pel “llenguatge” que utilitzem pel que no ens entenen. És pel canvi d’hàbits que representa. Avançar cap a la societat de la informació, és més que tenir una web o un mòbil intel·ligent. Representa repensar, ja que parlàvem de comerç, el nostre negoci. Cal defensar el nostre model comercial “offline” però no ens hem de quedar aquí. Hem d’avançar i transportar-lo també a l’àmbit “online”. Quines son les pors? A internet, no hi ha horaris comercials ni dies festius. A internet, tot el que es ven juga en igualtat de condicions. Internet és veritable democràcia, i per tant, qui tingui un bon producte i servei, serà qui triomfarà.